Wiadomości

Stanowisko branży tytoniowej ws. projektu zmian w ustawie akcyzowej

Piątek, 15 października 2021
Trzy z czterech największych działających w Polsce firm branży tytoniowej (British American Tobacco Trading, Imperial Tobacco Polska oraz JTI Polska) stanowczo sprzeciwiają się kształtowi zmian w podatku akcyzowym zaproponowanym przez Ministerstwo Finansów w ramach opublikowanego 8 października br. projektu ustawy.
Zdaniem firm, propozycje zmian od 2022 roku obejmą jedynie część rynku papierosów wybieranych przez najmniej zamożnych konsumentów, a nie obejmą wyrobów z segmentu premium, który w większości należy do lidera rynku wyrobów tytoniowych w Polsce.

Kluczową zmianą w podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych jest podniesienie minimalnej stawki akcyzy ze 100 proc. do 105 proc. całkowitej kwoty akcyzy, która naliczana jest od średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów w poprzednim roku. Taki wymiar minimalnej stawki akcyzy nie funkcjonuje nigdzie w Europie poza Belgią, która ma jednak inaczej skonstruowaną strukturę akcyzy.

Propozycja ta szczególnie dotknie mniej zamożnych konsumentów, którzy zostaną wypchnięci do szarej strefy, ponieważ najtańsze papierosy będą musiały zdrożeć o złotówkę. To oznacza, że różnica w cenie między kontrabandą i legalnymi wyrobami zwiększy się drastycznie, a w ciągu kilku lat cena najtańszych papierosów przekroczy 20 zł. Propozycja zmian minimalnej stawki akcyzy została także stanowczo skrytykowana przez członków trwającego Forum Akcyzowego, powołanego przez Ministerstwo Finansów jako zespół opiniodawczo-doradczy.

Firmy sprzeciwiają się także kształtowi zaproponowanej „mapy akcyzowej”, polegającej na skokowym podnoszeniu podatku akcyzowego o 10% w latach 2023-2027.  Wprowadzenie kalendarza podwyżek stawek akcyzy jest pożądane przez branżę tytoniową, ale jej przedstawiciele apelowali o racjonalne podwyżki nieprzekraczające poziomu inflacji. Według uczestników Forum Akcyzowego mapa akcyzowa powinna zakładać maksymalnie 5 proc. podwyżki, tak aby nie powtórzyć bardzo negatywnych doświadczeń polskiego rynku tytoniowego z lat 2011-2014, kiedy coroczne podwyżki o 10 proc. doprowadziły do załamania legalnego rynku, historycznie najwyższego udziału szarej strefy, która w 2015 r. wynosiła blisko 20% i spadku wpływów budżetowych z tytułu akcyzy od wyrobów tytoniowych.

Ponadto, firmy apelują również o zmianę – od 1 stycznia 2022 roku - struktury podatku akcyzowego od wyrobów nowatorskich, który obecnie obliczany jest m.in. na podstawie średniej ważonej ceny tytoniu do palenia. Takie połączenie zupełnie odrębnych kategorii jest nieuzasadnione oraz działa na szkodę stabilności wpływów do budżetu państwa. W związku z dynamicznym rozwojem rynku wyrobów nowatorskich, firmy dostrzegają konieczność urealnienia stawki podatku akcyzowego na nowatorskie wyroby tytoniowe, aczkolwiek każda z firm co do wysokości stawki ma inne stanowisko. Firmy oraz członkowie Forum Akcyzowego wskazują także na konieczność wprowadzenia od 2022 r. przepisów dotyczących ważności znaków akcyzy dla wyrobów nowatorskich, analogicznych jak dla papierosów, które oznaczają, że wyroby z niższą akcyzą z bieżącego roku można sprzedawać tylko do końca lutego roku następnego. Brak tych przepisów umożliwi sprzedaż wyrobów nowatorskich z niższą, tegoroczną akcyzą również w tracie całego kolejnego roku, co będzie miało daleko idące, negatywne skutki dla budżetu państwa.
tagi: branża tytoniowa , British American Tobacco Trading , Imperial Tobacco Polska , JTI Polska , akcyza , prawo , ustawa , produkcja , sprzedaż , handel , konsument , Ministerstwo Finansów ,