Handel

Zapomnij o plastikowych sztućcach i słomkach!

Piątek, 01 grudnia 2023
Miłośnicy ochrony środowiska mogą w końcu odetchnąć z ulgą. Już niebawem, bo od 1 lipca 2024 r. zostanie wdrożona w życie tzw. „dyrektywa plastikowa”. W sklepach nie będzie można już kupować wielu jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych takich jak plastikowych sztućców czy słomek. Jednocześnie, planowane zmiany obejmują wprowadzenie opłat za korzystanie z produktów wykorzystanych jednorazowo, które dodatkowo obciążą konsumenta. Produkty zawierające tworzywa sztuczne mają być również specjalnie oznakowanie.
Jakie zatem wyzwania w związku z wdrożeniem plastikowej dyrektywy czekają na branżę FMCG w najbliższym roku?

Głównym celem planowanych zmian jest zmniejszenie ilości odpadów powstających z produktów jednorazowego użytku takich jak pojemniki na żywność. „Single Use Plastic” obliguje firmy do zapewnienia klientom możliwości wyboru alternatywnych produktów wykonanych z materiałów przyjaznych dla środowiska. Jeśli pomimo dostępnej ekologicznej alternatywy, konsumenci zdecydują się na użycie jednorazowych opakowań plastikowych – będą musieli oni zapłacić dodatkową opłatę produktową. W konsekwencji, nie zawsze okaże się, że „plastic is fantastic” jak śpiewała Aqua w „Barbie Girl”.

Niestety, w związku ze zmianami na branży FMCG będą ciążyć dodatkowe obowiązki. Ustawa wprowadzająca plastikową dyrektywę zakłada, że przedsiębiorcy prowadzący placówki detaliczne, hurtownie oraz podmioty gastronomiczne dostarczające jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych będą pełnić funkcję płatnika opłaty produktowej. Innymi słowy, przedsiębiorcy będą musieli pobierać opłaty od konsumentów, którzy kupują produkty z tworzyw sztucznych, napoje lub żywność zawartą w tych produktach.

Wszystkie opłaty od plastikowych produktów będzie wnosić się jednorazowo do 15 marca następnego roku, na specjalny rachunek właściwego marszałka województwa. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie wywiąże się z obowiązku wniesienia opłaty, marszałek województwa ustali jej wysokość w drodze decyzji oraz nałoży na przedsiębiorcę dodatkową opłatę w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty.

Kolejną kwestią, jest zmiana w ramach dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD). Przewidywane są nowe regulacje dotyczące zasad raportowania sprawozdań niefinansowych małych, średnich oraz dużych jednostek, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w UE. Dokument jest częścią polityki Unii Europejskiej dążącej do zapewnienia gwarancji przestrzegania praw człowieka, podniesienia świadomości klimatycznej oraz zobowiązania większych firm do przestrzegania ładu korporacyjnego. Nowa dyrektywa zastępuje dotychczas obowiązujący dokument o raportowaniu niefinansowym, a jej nowe przepisy będą obowiązywały już od 1 stycznia 2025 r. Przedsiębiorcy powinni przede wszystkim zapoznać się z nowymi wymogami raportowymi oraz dokładnie przeanalizować swoją dotychczasową praktykę. Najwięcej zmian CSRD wprowadza w zakresie rocznych sprawozdań finansowych niektórych jednostek. Do raportowania zobowiązane będą duże, małe i średnie jednostki, niebędące mikroprzedsiębiorstwami, które są podmiotami interesu publicznego regulowanymi prawem UE. Dyrektywa uzupełnia poprzednią o zobowiązanie firm do ujawniania informacji takich jak czynniki środowiskowe, społeczne czy czynniki związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Katarzyna Adamowicz
Senior Tax Manager & Tax Advisor
ALTO

Felieton przygotowany przez firmę ALTO Tax Sp. z o.o.
Gdański Business Center, bud. C, ul. Inflancka 4b Warszawa
+48 22 652 27 51, alto@altoadvisory.pl


Fot: Pixabay

tagi: ekologia , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze ,