Shop Doctor

Wsparcie finansowe dla właścicieli sklepów

Środa, 17 sierpnia 2022 HURT & DETAL Nr 08/198. Sierpień 2022
Galopująca inflacja i stale rosnące ceny czy koszty stały się naszą codziennością. Sytuacja z jaką się mierzymy odbija się nie tylko na konsumentach, ale też przedsiębiorcach. Są jednak mechanizmy, które mogą znacząco ułatwić funkcjonowanie w tej rzeczywistości. Okazuje się, że możliwości dofinansowania działalności jest całkiem sporo.
Dofinansowanie na pracownika z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2022 r.

Pracodawca zatrudniający pracownika z niepełnosprawnością może otrzymywać różne formy wsparcia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Są to np.: dofinansowanie na wyposażenie stanowiska pracy dla pracownika z niepełnosprawnością czy miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia.

Wysokość dofinansowania na przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb pracownika z niepełnosprawnością jest zależna od indywidualnego zapotrzebowania takiej osoby. Jednocześnie należy pamiętać, że łączna wysokość takiego wsparcia nie może być wyższa niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia z PFRON w 2022, jakie można uzyskać z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej uzależnione jest od kilku czynników. Pierwszym jest stopień niepełnosprawności pracownika:
  • Przy znacznym stopniu niepełnosprawności pracownika pracodawca może otrzymać miesięczne dofinansowanie w wysokości 1950 zł;
  • Przy niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym kwota dofinansowania wynosi 1200 zł;
  • Przy lekkim stopniu niepełnosprawności pracownika miesięczne dofinansowanie to 450 zł.
W razie stwierdzenia schorzenia szczególnego (w tym choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego, całościowego zaburzenia rozwojowego, epilepsji oraz niewidomości w stopniu znacznym i umiarkowanym), dofinansowanie zwiększa się odpowiednio o kwotę 1200 zł przy znacznym stopniu niepełnosprawności, o kwotę 900 zł w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz o kwotę 600 zł w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Drugim z czynników wpływających na kwotę miesięcznego dofinansowania jest wymiar czasu pracy zatrudnionego. Powyższe wielkości należy przeliczyć proporcjonalnie do części etatu, jaką pracownik przepracował w danym miesiącu.

Po trzecie, uwzględnić trzeba typ pracodawcy, u którego osoba niepełnosprawna jest zatrudniona oraz wysokość kosztów płacy. W przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą, kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 75% poniesionych kosztów płacy. Dla pozostałych pracodawców – 90%.

Dofinansowanie zatrudnienia z Urzędu Pracy w 2022 r.

Jeśli pracodawca jest natomiast zainteresowany pomocą z urzędu pracy i jednocześnie chciałby przeciwdziałać bezrobociu, może ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia. Takie wsparcie do stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego określa umowa. Może jednak wynosić maksymalnie 600% przeciętnego wynagrodzenia.

Pracodawca może dostać też dofinansowanie do składek na ubezpieczenia społeczne – do wysokości maksymalnie 300% minimalnego wynagrodzenia. Wsparcie można zorganizować też w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych – z tytułu zatrudnienia bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Inne formy wsparcia kierowane do pracodawców, to między innymi refundacja doposażenia stanowiska pracy lub organizacja stażu. Możliwości jest więc całkiem sporo.

Tego rodzaju działania pracodawcy związane z pozyskiwaniem dofinansowania przynoszą obustronne korzyści. Z jednej strony detaliści mogą zminimalizować koszty związane z zatrudnieniem nowego pracownika, z drugiej – osoby bezrobotne czy niepełnosprawne mają w ten sposób większe szanse na znalezienie źródła dochodów.

Kamil Bałdyga
aplikant radcowski
Wojarska Aleksiejuk & WspólnicyDofinansowania rządowe? Czy są jakiekolwiek możliwości z których kupiec może skorzystać?

W tej trudnej i nieprzewidywalnej pod względem sytuacji gospodarczej rzeczywistości 2022 roku, wiele przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami gospodarczymi epidemii koronawirusa jak również wprowadzeniem ,,Polskiego Ładu” w kraju, mogło – i nadal może – liczyć na różne formy pomocy ze strony państwa. W związku z istotnymi podwyżkami cen prądu, małe i średnie firmy mogą ubiegać się od rządu rekompensaty za wzrost cen energii elektrycznej. Ponadto w ramach unijnych instrumentów dofinansowania przedsiębiorstw można aplikować o pożyczkę, poręczenie lub wejście kapitałowe.

Wskazane formy finansowania uzupełnia klasyczny system dotacji bezzwrotnych. Zdecydowana większość ofert zbudowana jest na preferencyjnych warunkach. Pożyczka unijna finansowana jest ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych przy nadzorze Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). W ramach oferowanych instrumentów finansowych środki można przeznaczać m.in. na: finansowanie działalności bieżącej, inwestycje, eksport i ekspansję zagraniczną, modernizację, efektywność energetyczną i OZE. Szerokie spektrum w celu skorzystania przez przedsiębiorców z różnych branż dotacji jak i form dofinansowań zawarte są na stronie internetowej funduszy europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Mało tego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) nie pozostała obojętna na małe i średnie firmy, przedstawiając działania na obecny rok. Kontynuowane zostaną konkursy i inicjatywy, które sprawdziły się w ubiegłych latach. PARP zapowiada nabory w ramach takich działań jak np. „Kompetencje dla sektorów” (tj. wsparcie dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych dostosowanych do ich specyficznych potrzeb branżowych), „Dostępność szansą na rozwój” (tj. wsparcie dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw; aktywizacja przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania) czy „Nowy start” (wsparcie przedsiębiorców, którzy mimo niepowodzenia, ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą). W dalszym ciągu MŚP mogą też korzystać z Funduszy poręczeniowych, czyli instytucji o charakterze non profit, których głównym celem jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców.

Ponadto 06 czerwca 2022 r. wystartował nabór wniosków na dofinansowanie do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach. Środki wypłacane będą w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych.

Podobnie jak w ubiegłym roku, w związku z utrzymującymi się restrykcjami związanymi z epidemią koronawirusa, była możliwość uzyskania bezzwrotnych dotacji dla firm w kwocie 5 000 zł. 01 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy nowej tarczy antykryzysowej, czyli rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Bezzwrotne dotacje udzielane są z środków Funduszu Pracy. Wnioski o udzielenie dotacji należało składać w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej do 15 kwietnia 2022 roku. Być może owe wsparcie zostanie w najbliższym czasie ponownie wznowione. Obecnie brak jest możliwości otrzymania przez MŚP dofinansowań stricte o charakterze kupieckim, tak jak np. miało to miejsce w ubiegłym roku, gdzie sprzedawcy detaliczni dokonujący sprzedaży towarów na rzecz konsumentów mogli zawiesić płatność podatku od sprzedaży detalicznej.

Piotr Aleksiejuk, radca prawny
Monika Waraksa, aplikant adwokacki
Wojarska Aleksiejuk & Wspólnicy
tagi: porady prawne , ekonomia , finanse , gospodarka , przedsiębiorczość , biznes , sklepy spożywcze , przemysł spożywczy , FMCG ,