Reklama

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ

Wtorek, 08 sierpnia 2017
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPISMACH: „HURT&DETAL” I „FOOD FROM POLAND”

I Definicje


Ilekroć w niniejszych ogólnie obowiązujących warunkach stosuje się poniższe określenia i definicje należy je rozumieć w następujący sposób:
“Ogólne Warunki” - ogólne warunki sprzedaży powierzchni reklamowej, w tym zamieszczania, publikacji, emisji ogłoszeń i/lub reklam, w czasopismach wydawanych przez Fischer Trading Group Sp. z o.o. tzn. w magazynach Hurt & Detal oraz Food from Poland
“Wydawca” – Fischer Trading Group Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bagno2/218, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, XII Wydział KRS, pod numerem 0000225098.
 “Zamawiający” – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, zamawiająca zamieszczenie ogłoszenia, informacji handlowej i/lub reklamy w którymkolwiek czasopiśmie wydawanym przez Wydawcę.
„Zamówienie” – pisemne oświadczenie woli złożone przez Zamawiającego i przyjęte przez Wydawcę lub umowa, której przedmiotem jest publikacja ogłoszenia, informacji handlowej lub reklamy na łamach czasopism wydawanych przez Wydawcę. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia lub przystąpienie przez Wydawcę do jego wykonania oznacza zawarcie umowy o treści wynikającej ze złożonego zamówienia lub zawartych umów.
„Reklama” - każdy przekaz, w tym ogłoszenie, mający na celu promocję sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popieranie określonych spraw i idei bądź osiągnięcie innego efektu pożądanego przez Zamawiającego, odpłatnie publikowany w czasopismach wydawanych przez Wydawcę, jak również odpłatne załączanie do czasopism Wydawcy: wklejek, próbek towarów, insertów, wrzutek, itp. wyszczególnionych w cenniku Wydawcy lub ustalonych uprzednio z Wydawcą.
„Informacja handlowa” – informacja używana do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi.
„Czasopisma” – czasopisma wydawane przez Wydawcę: „Hurt & Detal” i „Food from Poland”.
„Cennik” – wykaz cen za zamieszczenie Reklam w danym Czasopiśmie w dniu złożenia Zamówienia.
„Specyfikacja Techniczna” – dokument określający wymagania techniczne cyfrowego przygotowywania materiałów reklamowych Zamawiającego do druku w Czasopismach Wydawcy.
„Harmonogram” – dokument określający terminy wydawania kolejnych numerów danego Czasopisma Wydawcy, terminy dostarczenia materiałów reklamowych przez Zamawiającego, w celu ich publikacji w wybranym przez Zamawiającego numerze Czasopisma.

II. Składanie Zamówienia

2.1. Przyjmowanie do publikacji Reklamy/Informacji handlowej oraz zamieszczanie ich przez Wydawcę w Czasopismach dokonywane jest na podstawie zawartej pomiędzy Wydawcą a Zamawiającym umowy, której przedmiotem chociażby w części jest publikacja Reklamy/Informacji handlowej w Czasopismach Wydawcy lub na podstawie odrębnego Zamówienia podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela/przedstawicieli Zamawiającego, zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami i obowiązującymi przepisami prawnymi.
2.2. W przypadku zawarcia z Zamawiającym umowy, której przedmiotem chociażby w części jest publikacja Reklamy/Informacji handlowej w Czasopismach Wydawcy, w pierwszej kolejności mają zastosowanie postanowienia tejże umowy. W zakresie nieuregulowanym umową obowiązują niniejsze Ogólne Warunki.
2.3. Zamówienie, o którym mowa w pkt. 2.1 powyżej, powinno być sporządzone na gotowym formularzu zamówienia dostarczonym przez Wydawcę.
2.4. W przypadku składania Zamówienia przez pośrednika (agencję reklamową, dom mediowy, przedstawiciela, brokera, itp.), pośrednik zobowiązany jest na żądanie Wydawcy do przedstawienia dokumentu uprawniającego do wykonywania przez niego czynności w imieniu Klienta/Reklamodawcy – w zakresie co najmniej określonym w Zamówieniu. Pośrednik posiada prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków, jak i z szczegółowego Zamówienia oraz ponosi odpowiedzialność tak jak jego Klient/Reklamodawca.
 2.5. Integralną częścią Zamówienia są materiały reklamowe, których ostateczny termin dostarczenia do Wydawcy zawarty jest w Zamówieniu, zaś forma określona w Specyfikacji Technicznej.
2.6. Prawidłowe Zamówienie, o którym mowa w pkt. 2.3 powyżej, wraz z materiałami reklamowymi, Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć Wydawcy, w terminach zgodnych z aktualnym Harmonogramem wydawniczym danego Czasopisma.
2.7. Niedotrzymanie terminu dostarczenia Zamówienia bądź materiałów z nim związanych jak również wszelkie inne uchybienia formalne Zamówienia, zwalniają Wydawcę z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.
2.8. Zamówienie winno być złożone przez Zleceniodawcę w formie pisemnej oraz przesłane Wydawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem.

III. Materiały reklamowe

3.1. Materiały reklamowe Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć do Wydawcy w formie gotowej do druku w postaci elektronicznej najpóźniej w terminach określonych w Zamówieniu. Koszt przygotowania materiałów reklamowych spoczywa na Zamawiającym.
3.2. Materiały reklamowe powinny spełniać wymagania określone w Specyfikacji Technicznej oraz w aktualnie obowiązujących Cennikach dostępnych na stronie internetowej www.hurtidetal.pl lub www.foodfrompoland.pl.  
3.3. Zamówienia dotyczące nietypowych form Reklamy (np. inserty, wklejki, wszywki), stosowanie specjalnych farb i formatów Reklamy wymaga odrębnych uzgodnień Stron i kalkulacji.
3.4. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia jest zamieszczenie próbek reklamowych produktu, próbki będą dostarczone na koszt i ryzyko Zamawiającego w terminie i pod adres wskazany przez Wydawcę. Zamawiający odpowiada za jakość dostarczonych próbek, w tym za ich bezpieczne zapakowanie w sposób uniemożliwiający uszkodzenie Czasopisma, do którego będą one dołączone. Zamawiający oświadcza w odniesieniu do dostarczanych przez siebie próbek produktów, że są one nowe, z odpowiednio długim terminem ważności/przydatności (co najmniej o 2 miesiące dłuższy niż data publikacji Czasopisma, w którym próbki produktów będą zamieszczane) oraz że spełniają wszelkie standardy wynikające z przepisów prawa polskiego, w szczególności normy bezpieczeństwa, jak również pozbawione są wad fizycznych, w szczególności ukrytych, jak również wad prawnych oraz mogą być przedmiotem obrotu w Polsce.
3.5. Weryfikacji dostarczonych materiałów reklamowych pod kątem jakości, poziomu artystycznego, technicznego oraz charakteru odpowiadającego profilowi Czasopisma, dokonuje pracownik Wydawcy.
3.6. W przypadku, gdy dostarczone przez Zamawiającego materiały reklamowe zostały przygotowane niezgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej i/lub w aktualnie obowiązujących Cennikach, Wydawca – o ile ze względu na ostateczny termin dostarczenia prawidłowych i gotowych do druku materiałów reklamowych jest to możliwe - może wyznaczyć Zamawiającemu dodatkowy termin na dostarczenie poprawionych materiałów reklamowych. Wydawca ma ponadto prawo podjąć działania mające na celu poprawienie reprodukcji reklamy i w konsekwencji maksymalnego przybliżenia rezultatu druku do dostarczonej przez Zamawiającego próbnej odbitki
3.7. Niedotrzymanie przez Zamawiającego terminów dostarczenia materiałów reklamowych lub dostarczenie materiałów reklamowych nie spełniających wymagań określonych w Specyfikacji Technicznej i/lub w aktualnie obowiązujących Cennikach, może skutkować brakiem publikacji zamówionej Reklamy/Informacji handlowej z jednoczesnym obciążeniem Zamawiającego pełnymi kosztami zamówionej powierzchni wydawniczej.
3.8. Zamawiający oświadcza, że posiada majątkowe prawa autorskie lub niezbędne licencje do dostarczonych Wydawcy materiałów reklamowych i/lub produktów, o których mowa w pkt. 4
3.9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych na rzecz Zamawiającego materiałów reklamowych.
3.10. Wydawcy przysługuje prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia lub wstrzymania w części lub całości publikacji Reklamy/Informacji handlowej, bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności wobec Zamawiającego, z następujących przyczyn:
a) jeżeli treść lub forma materiałów reklamowych lub Reklamy/Informacji handlowej jest sprzeczna z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, prawem, dobrymi obyczajami oraz normami wiążącymi Wydawcę, w szczególności Kodeksem Dobrych Praktyk Wydawców Prasy i Kodeksem Etyki Reklamy;
b) jeżeli osoba trzecia, właściwy organ lub instytucja powołana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy zgłosiły zastrzeżenia lub roszczenia wobec Wydawcy dotyczące materiałów reklamowych lub publikacji Reklamy/Informacji handlowej;
c) jeżeli Reklama/Informacja handlowa stanowi konkurencję dla działalności prowadzonej przez Wydawcę lub podmioty z nim powiązane;
d) jeżeli materiały reklamowe zostały przygotowane niezgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej i/lub w aktualnie obowiązujących Cennikach;

IV. Cena i warunki płatności

4.1. Wynagrodzenie Wydawcy za zamówioną powierzchnię reklamową jest ustalane na podstawie Cenników Czasopism, obowiązujących w dniu wydania danego Czasopisma, o ile treść Zamówienia nie stanowi inaczej. Wydawca może udzielić Zamawiającemu rabatu w ustalonej przez siebie wysokości. Wysokość rabatu określana jest indywidualnie i zależy w szczególności od wielkości Zamówienia, częstotliwości Zamówień dokonywanych przez Zamawiającego, od wysokości wpłaconej przedpłaty.
4.2. Wskazane w Cenniku wynagrodzenie Wydawcy dotyczy powierzchni przeznaczonej pod gotowe materiały reklamowe. Za opracowanie przez Wydawcę redakcyjno-graficzne lub przygotowanie Reklamy/Informacji handlowej według dostarczonego projektu dolicza się dodatkowe koszty, w zależności od powierzchni i złożoności grafiki. Dodatkowe koszty są ustalane w drodze negocjacji Stron w zależności od realizowanego projektu/materiału.
4.3. Za zamówioną powierzchnię reklamową Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wydawcy ustalone w Zamówieniu wynagrodzenie po publikacji Reklamy/Informacji handlowej, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydawcę, z terminem płatności wskazanym na fakturze.
4.4. Termin płatności liczony jest od dnia wystawienia faktury, który pokrywa się z pierwszym dniem dystrybucji danego Czasopisma, zawierającego publikację zamówionej Reklamy/Informacji handlowej.

V. Rezygnacja z Zamówienia

5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Zamówienia i rezygnacji z publikacji Reklamy/Informacji handlowej, składając Wydawcy stosowne pisemne oświadczenie, z zastrzeżeniem:
- wpłynięcie rezygnacji z Zamówienia nie powoduje obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego, o ile nastąpi nie później niż w terminie do 30 dni przed datą dostarczenia materiałów wskazaną w Zamówieniu, chyba, że Wydawca poniósł już koszty związane z wykonaniem Zamówienia,
- w przypadku wpłynięcia rezygnacji z Zamówienia w terminie krótszym niż 30 dni, ale dłuższym niż 14 dni przed datą dostarczenia materiałów wskazaną w Zamówieniu, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty 50% wartości Zamówienia,
- w przypadku wpłynięcia rezygnacji z Zamówienia w terminie krótszym niż 14 dni przed datą dostarczenia materiałów wskazaną w Zamówieniu, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty 100% wartości Zamówienia.

VI Postanowienia końcowe

6.1. Niniejsze Ogólne Warunki wchodzą w życie z dniem 02.01.2017 roku.
6.2. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

Tomasz Pańczyk
Prezes Zarządu
Redaktor Naczelny

tagi: regulamin , reklama , ogólne warunki ,