Wiadomości

Spółka UPS opublikowała wyniki za pierwszy kwartał

Poniedziałek, 29 kwietnia 2019
UPS (NYSE: UPS) opublikowała wyniki za pierwszy kwartał 2019 r., odzwierciedlające poprawę jakości przychodów i korzyści z inwestycji w globalną sieć transportową. Skorygowane wyniki za pierwszy kwartał 2019 r. nie uwzględniają kwoty 123 mln USD przed opodatkowaniem, tj. 0,11 USD na akcję po opodatkowaniu, dotyczącej kosztów procesów transformacyjnych, które przyczynią się do poprawy efektywności i jakości osiąganego wzrostu przychodów.
– Bieżący rok rozpoczął się dla nas bardzo dobrze. Realizowaliśmy przyjętą strategię i wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki we wszystkich segmentach działalności – powiedział David Abney, prezes i dyrektor generalny UPS. – Procesy transformacyjne w naszej spółce przekładają się na poprawę jakości przychodów i zwiększają efektywność sieci transportowej, co w perspektywie długoterminowej zwiększy zdolność spółki do generowania zysków. Jesteśmy na dobrej drodze do wykorzystania możliwości rozwoju i poprawy przyszłych wyników.

Wyniki skonsolidowaneI kw. 2019*

Skorygowane

I kw. 2019*


I kw. 2018

Przychody ze sprzedaży

17 160 mln USD

 

17 113 mln USD

Zysk netto

1 111 mln USD

1 204 mln USD

1 345 mln USD

Rozwodniony zysk na akcję

$1,28

$1,39

$1,55

 

 

* Wyniki za 2019 r. uwzględniają fakt, że kwartał był krótszy o jeden dzień roboczy

 

Sumaryczne dane spółki za pierwszy kwartał 2019 r.:
 • Skonsolidowane przychody wzrosły do 17,2 mld USD w wyniku wyższych średnich dziennych wolumenów oraz wyższej jakości przychodów.
 • Wyniki uwzględniają wpływ niekorzystnych warunków pogodowych w okresie zimowym w USA. 
 • Ponadto pierwszy kwartał był krótszy o jeden dzień roboczy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku; odczuwalny był też wpływ przesunięcia świąt wielkanocnych na połowę kwietnia.
 • Nakłady inwestycyjne na optymalizację funkcjonowania sieci transportowej sięgnęły 1,5 mld USD.
 • Akcjonariusze ponownie mogli liczyć na wysoką stopę dywidendy. Spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 867 mln USD, tj. o 5,5% na akcję więcej niż w poprzednim roku. 
 • Spółka wykupiła 2,4 mln sztuk akcji własnych za kwotę ok. 250 mln USD.

Segment przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych

W pierwszym kwartale segment przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych wykazywał dodatnią dynamikę, po raz kolejny zwiększając wolumen przesyłek B2B. Dodatkowo, inwestycje w nowe zautomatyzowane centra przyczyniły się do poprawy wskaźników operacyjnych, w tym do zwiększenia wydajności i spowolnienia wzrostu kosztów jednostkowych.

– Wraz z uruchamianiem wysoko zautomatyzowanych centrów obsługi poprawiających produktywność, zmieniamy krzywą kosztów w segmencie przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych – powiedział Abney. – Nasze działania przyczyniły się do zwiększenia wyników segmentu w pierwszym kwartale 2019 r. i będą nabierać tempa w kolejnych okresach.


^ Kwoty określone w niniejszym komunikacie jako „skorygowane” stanowią wskaźniki finansowe, które nie są obliczane zgodnie ze standardami rachunkowości GAAP. Więcej informacji na temat wskaźników finansowych obliczanych zgodnie ze standardami rachunkowości innymi niż GAAP, w tym uzgodnienie do najbliżej skorelowanego wskaźnika GAAP, przedstawiono w załączniku do niniejszego komunikatu.
I kw. 2019*

Skorygowane

I kw. 2019*


I kw. 2018

Przychody ze sprzedaży

10 480 mln USD

 

10 227 mln USD

Zysk z działalności operacyjnej

666 mln USD

694 mln USD

756 mln USD

 

 

* Wyniki za 2019 r. uwzględniają fakt, że kwartał był krótszy o jeden dzień roboczy

 

Dane segmentu przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych za pierwszy kwartał 2019 r.:

 • Przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 253 mln USD, czyli o 2,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wysoki wzrost odnotowano w segmencie komercyjnych przesyłek lądowych.
 • W segmencie przesyłek lądowych wzrost przychodów w przeliczeniu na przesyłkę był silny i wyniósł 2,9%, głównie dzięki wyższym przychodom od klientów z sektora ochrony zdrowia, produkcji i e-handlu.
 • Średni dzienny wolumen przesyłek lotniczych zwiększył się o blisko 8%, na co wpływ miało wysokie zapotrzebowanie na szybsze opcje dostawy. 
 • Skorygowany zysk z działalności operacyjnej nie uwzględnia kosztów związanych z realizowanymi procesami transformacyjnymi, mającymi na celu optymalizację i ujednolicenie procesów, w kwocie 28 mln USD.
 • Zysk z działalności operacyjnej w segmencie przesyłek krajowych był niższy o około 80 mln USD ze względu na trudne warunki pogodowe w całym kwartale.

Segment przesyłek międzynarodowych

W pierwszym kwartale 2019 r. segment przesyłek międzynarodowych wypracował rekordowy zysk z działalności operacyjnej odzwierciedlający siłę i elastyczność globalnej sieci firmy oraz jej zdolność do realizacji zleceń w zmieniającym się globalnym otoczeniu handlowym. Marża operacyjna wyniosła 15,3% (17,7% według wartości skorygowanych). Skorygowana marża zwiększyła się o 90 punktów bazowych+ w stosunku do poprzedniego okresu.
I kw. 2019

Skorygowane

I kw. 2019


I kw. 2018

Przychody ze sprzedaży

3 459 mln USD

 

3 533 mln USD

Zysk z działalności operacyjnej

528 mln USD

612 mln USD

594 mln USD+ Jeden punkt bazowy równy jest setnej części punktu procentowego.

Dane segmentu przesyłek międzynarodowych za pierwszy kwartał 2019 r.:
 • Przychody ze sprzedaży w przeliczeniu na jedną przesyłkę spadły o 1,2%. Po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych przychody były wyższe o 2,3%, dzięki wzrostowi o 3,9% w segmencie przesyłek krajowych.
 • Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 528 mln USD, a po korekcie – 612 mln USD. 
 • Dyscyplina w zarządzaniu rentownością, w połączeniu ze wzrostem w grupie klientów biznesowych B2B z sektora średnich przedsiębiorstw, przyczyniła się do poprawy jakości przychodów. 
 • Wysoki wzrost średniego dziennego wolumenu przesyłek eksportowych w analogicznym okresie poprzedniego roku stanowił trudną bazę porównawczą. W ciągu ostatnich dwóch lat wolumen międzynarodowych przesyłek eksportowych zwiększył się o blisko 12%, głównie dzięki wzrostom w Europie oraz Ameryce Północnej i Południowej.
 • Skorygowany zysk z działalności operacyjnej nie uwzględnia kosztów transformacji związanych z dostosowywaniem systemów i zasobów, w wysokości 84 mln USD.
Segment łańcucha dostaw i spedycji towarów

W pierwszym kwartale segment łańcucha dostaw i spedycji towarów odnotował istotny wzrost zysku. Dzięki zdyscyplinowanym inicjatywom kosztowym i zdolności elastycznego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe marże operacyjne również uległy poprawie.

– Segment łańcucha dostaw i spedycji towarów wypracował w kwartale bardzo wysoki zysk operacyjny, głównie dzięki spółce Coyote i całej działalności spedycyjnej – powiedział Abney. − Konsekwentnie realizujemy strategie optymalizacji aktywów jednocześnie dbając o wysoką jakość usług, której oczekują klienci.
I kw. 2019

Skorygowane

I kw. 2019


I kw. 2018

Przychody ze sprzedaży

3 221 mln USD

 

3 353 mln USD

Zysk z działalności operacyjnej

200 mln USD

211 mln USD

170 mln USDDane segmentu łańcucha dostaw i spedycji towarów za pierwszy kwartał 2019 r.:
 • Segment odnotował wysoki wzrost zysku z działalności operacyjnej, do poziomu 200 mln. Skorygowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł 211 mln USD i był o ponad 24% wyższy w porównaniu z pierwszym kwartałem 2018 r.
 • Działania w obszarze zarządzania kosztami pozwoliły na zniwelowanie wpływu zmian rynkowych na wolumen i przychody, a także pozwoliły osiągnąć wysoką dynamikę zysku, zwłaszcza w spółce Coyote.
 • Segment międzynarodowych przewozów lotniczych i morskich istotnie przyczynił się do wzrostu zysku z działalności operacyjnej dzięki ściślejszemu dopasowaniu się do potrzeb małych i średnich klientów. W segmencie transportu frachtowego UPS przychody z obsługi przesyłek drobnicowych (LTL) w przeliczeniu na cwt wzrosły o 5,4% w wyniku działań zwiększających jakość przychodów oraz dzięki wyższym przychodom w segmencie średnich przedsiębiorstw.
 • Skorygowany zysk z działalności operacyjnej nie uwzględnia kosztów poniesionych w związku z realizowanymi procesami transformacyjnymi podejmowanymi w celu optymalizacji funkcji administracyjnych i pomocniczych, w wysokości 11 mln USD.
Perspektywy

Spółka przedstawia prognozę wyników według wartości skorygowanych, na podstawie standardów innych niż amerykańskie standardy rachunkowości (GAAP), ponieważ nie można przewidzieć ani przedstawić uzgodnienia odzwierciedlającego wpływ przyszłej aktualizacji do wartości rynkowej wyceny programów świadczeń emerytalnych, jak również innych nieprzewidzianych zdarzeń, które byłyby ujęte w wynikach raportowanych według amerykańskich standardów rachunkowości i mogą stanowić ich istotną pozycję.

– Transformacja tworzy solidny fundament do osiągania wysokich wyników w perspektywie długoterminowej – powiedział Richard Peretz, dyrektor finansowy UPS. – Nasze strategie i inicjatywy zwiększają efektywność i elastyczność sieci. Jesteśmy przekonani, że cele na bieżący rok zostaną osiągnięte.
 • Spółka podtrzymuje prognozę skorygowanego rozwodnionego zysku na akcję w przedziale 7,45–7,75 USD.
 • Skorygowane wolne przepływy pieniężne za 2019 r. powinny wynieść między 3,5 a 4 mld USD, przy czym korzyści wynikające z działań w obszarze kapitału obrotowego mogą dodatkowo zwiększyć tę kwotę.
 • Efektywna stawka podatkowa w 2019 r. szacowana jest na 23%–24%.
 • W drugim kwartale uruchomimy około 30% mocy przerobowych zaplanowanych na 2019 r. W tym samym okresie poprzedniego roku nie działała żadna placówka. W związku z tym wyniki drugiego kwartału będą obciążone kosztami onboardingu.
 • W drugim kwartale oczekiwany jest wzrost zysku z działalności operacyjnej. Przewiduje się, że skorygowany zysk na akcję nie ulegnie istotnej zmianie w stosunku do poziomu z ubiegłego roku i pozostanie pod wpływem kosztów finansowania świadczeń emerytalnych. 
 • Oczekuje się, że w trzecim kwartale pozytywny wpływ na skorygowany zysk na akcję będą mieć dodatkowy dzień roboczy i korzyści uzyskane w segmencie przesyłek międzynarodowych w związku z niekorzystną sytuacją surowcową w 2018 r., która nie powinna się powtórzyć. 
 • Koszty transformacji oraz aktualizacja wyceny programów świadczeń emerytalnych do wartości rynkowej nie zostały uwzględnione w prognozie.

Informacje na temat UPS

UPS (NYSE: UPS) jest globalnym liderem w dziedzinie logistyki, oferującym szeroką gamę rozwiązań w zakresie transportu przesyłek i frachtu, ułatwień w handlu międzynarodowym oraz wykorzystania nowoczesnej technologii do wydajniejszego zarządzania w świecie biznesu. UPS, z siedzibą w Atlancie, świadczy usługi w ponad 220 krajach i terytoriach na całym świecie. Spółka UPS jest laureatem nagrody America’s Best Customer Service w kategorii usługi spedycyjne i dostawcze, przyznawaną przez tygodnik Newsweek. Spółka otrzymała również tytuł Most Valuable Brand in Transportation od magazynu Fortune i zajęła czołowe miejsce w rankingu spółek odpowiedzialnych społecznie JUST 100. Wysoko uplasowała się w indeksie zrównoważonego rozwoju Dow Jones Sustainability World Index i rankingu Harris Poll Reputation Quotient. Otrzymała również wiele innych prestiżowych wyróżnień i nagród. Więcej informacji o firmie znaleźć można na stronie ups.com® bądź na pressroom.ups.com natomiast blog korporacyjny znajduje się pod adresem longitudes.ups.com. E-biuletyn firmy, poświęcony tematyce zrównoważonego rozwoju, UPS® Horizons, można znaleźć na stronie ups.com/sustainabilitynewsletter. Najnowsze informacje o UPS dostępne są na Twitterze pod hasłem @UPS News.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Z wyłączeniem zamieszczonych powyżej informacji historycznych, stwierdzenia zawarte w niniejszej informacji prasowej są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości w rozumieniu pkt. 27A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. (Securities Act of 1933) oraz pkt. 21E Amerykańskiej Ustawy o Giełdach Papierów Wartościowych z 1934 r. (Securities Exchange Act of 1934). Tego rodzaju stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym stwierdzenia wyrażające zamiary, przekonania bądź aktualne oczekiwania UPS i kierownictwa spółki dotyczące kierunków jej rozwoju strategicznego, perspektyw oraz przyszłych wyników, niosą z sobą pewien element ryzyka i niepewności.

Pewne czynniki mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą istotnie odbiegać od wyników przedstawionych w powyższych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Czynniki te obejmują uwarunkowania ekonomiczne i inne warunki panujące na rynkach, na których spółka prowadzi działalność, regulacje rządowe, konkurencję branżową, negocjowanie i zatwierdzanie umów pracowniczych, strajki, przestoje i spowolnienia pracy, zmiany cen paliwa lotniczego i samochodowego, cykliczne i sezonowe zmiany wyników operacyjnych spółki oraz inne ryzyka omówione w formularzu 10-K i innych dokumentach złożonych przez spółkę do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, które to omówienie jest włączone do niniejszej informacji prasowej przez odniesienie.


Uzgodnienie wskaźników finansowych obliczanych zgodnie z GAAP i wskaźników finansowych obliczanych zgodnie z innymi standardami rachunkowości

Informacje finansowe sporządzone zgodnie z amerykańskimi standardami rachunkowości („U.S. GAAP”) uzupełniamy dodatkowo o pozycje finansowe obliczone według innych standardów rachunkowości, takie jak „skorygowane” zysk operacyjny, marża operacyjna, pozostałe przychody (koszty) operacyjne, zysk brutto, zysk netto, czy zysk na akcję. Okresowo ujawniamy także wolne przepływy pieniężne, wolne przepływy pieniężne z wyłączeniem uznaniowych składek emerytalnych oraz nakładów inwestycyjnych z wyłączeniem spłaty kwoty głównej zobowiązań z tytułu leasingu kapitałowego. Odpowiadające im wskaźniki ustalone zgodnie z U.S. GAAP określane są również jako „wykazane” lub „nieskorygowane”.

Dokonując oceny, czy konieczna jest korekta o wpływ pozycji, które mogą być istotne lub mogą wpływać na analizę bieżących wyników finansowych spółki, wyników jej działalności lub trendów, uwzględniamy czynniki ilościowe i jakościowe. Przykłady pozycji, o jakie spółka może dokonywać korekt, to m.in. kwoty związane z zyskami lub stratami z tytułu wyceny do wartości rynkowej (pozycja niepieniężna); rozliczenie pozycji warunkowych; zyski lub straty związane z połączeniami, przejęciami, transakcjami zbycia i innymi zmianami organizacyjnymi; koszty związane z programami restrukturyzacyjnymi, takimi jak strategie transformacyjne spółki; utrata wartości aktywów (pozycja niepieniężna); kwoty związane ze zmianami przepisów podatkowych lub sytuacji podatkowej; kwoty związane ze zmianami kursów walut oraz wpływem transakcji zabezpieczających; pozostałe pozycje związane z emeryturami; oraz zmiany stanu zadłużenia.

W naszej ocenie powyższe wskaźniki obliczone według standardów innych niż U.S. GAAP dostarczają dodatkowych znaczących informacji, które mogą być pomocne dla odbiorców naszych sprawozdań finansowych w zrozumieniu wyników finansowych, przepływów pieniężnych oraz w ocenie wyników bieżącej działalności UPS, ponieważ nie obejmują one pozycji niereprezentatywnych dla prowadzonej przez nas działalności lub z nią niezwiązanych, oraz mogą stanowić bazę dla analizy trendów zachodzących w obszarach naszej działalności. Wskaźniki obliczone według standardów innych niż U.S. GAAP wykorzystywane są przez kierownictwo spółki przy podejmowaniu decyzji finansowych i operacyjnych oraz w planowaniu. Ponadto niektóre z nich służą ustalaniu wysokości wynagrodzenia motywacyjnego.

Pozycje sporządzone według standardów innych niż U.S. GAAP nie powinny być traktowane jako alternatywa, lecz jako uzupełnienie wykazanych wyników obliczonych zgodnie z U.S. GAAP. Informacje finansowe spółki sporządzone według standardów innych niż U.S. GAAP nie stanowią wyczerpującej podstawy rachunkowości. Nie mogą zatem być porównywane z pozycjami o podobnych nazwach wykazywanymi przez inne podmioty.
Koszty związane z programami restrukturyzacji; koszty strategii transformacyjnych

Spółka uzupełnia prezentację zysku z działalności operacyjnej, marży operacyjnej, zysku brutto, zysku netto i zysku na akcję o podobne pozycje obliczane według standardów innych niż U.S. GAAP, które nie uwzględniają wpływu kosztów związanych z programami restrukturyzacji, w tym kosztów strategii transformacyjnych. Uważamy, że skorygowane dane umożliwiają porównanie wyników finansowych w ujęciu rok do roku bez uwzględnienia krótkoterminowego wpływu kosztów restrukturyzacji. Oceny wyników spółki dokonujemy na podstawie skorygowanych danych.

Wpływ zmian kursów wymiany walut i transakcji zabezpieczających

Spółka uzupełnia dane dotyczące przychodów, przychodów na przesyłkę i zysku z działalności operacyjnej wskaźnikami obliczonymi według standardów innych niż U.S. GAAP, które wyłączają wpływ różnic kursowych i transakcji zabezpieczających w ujęciu okres do okresu. W naszej ocenie wykazywanie przez UPS wartości przychodów, przychodów na przesyłkę i zysku z działalności operacyjnej po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych umożliwia odbiorcom naszych sprawozdań finansowych lepszą analizę trendów wzrostowych w odniesieniu do naszych usług i wyników. Oceny wyników w segmentach przesyłek międzynarodowych i łańcucha dostaw oraz spedycji towarów dokonujemy po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych.

Skorygowane o wpływ różnic kursowych przychody ze sprzedaży, przychody w przeliczeniu na jedną przesyłkę oraz zysk z działalności operacyjnej oblicza się poprzez podzielenie wykazanych przychodów ze sprzedaży, przychodów w przeliczeniu na jedną przesyłkę oraz zysku z działalności operacyjnej w dolarach amerykańskich za bieżący okres przez średnie kursy walut bieżącego okresu. Wynik stanowią przychody ze sprzedaży, przychody w przeliczeniu na jedną przesyłkę oraz zysk z działalności operacyjnej za bieżący okres wyrażone w walucie lokalnej. Otrzymane kwoty mnoży się następnie przez średnie kursy wymiany walut przyjęte do przeliczenia porównywalnych wyników za każdy miesiąc poprzedniego roku (w tym wpływu transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe w ujęciu okres do okresu). Różnica pomiędzy wykazanymi przychodami ze sprzedaży, przychodami na przesyłkę i zyskiem z działalności operacyjnej za bieżący okres w dolarach amerykańskich a obliczonymi przychodami ze sprzedaży, przychodami na przesyłkę i zyskiem z działalności operacyjnej za bieżący okres w dolarach amerykańskich stanowi wpływ różnic kursowych w ujęciu okres do okresu.

Wolne przepływy pieniężne i skorygowane nakłady inwestycyjne

Spółka uzupełnia dane dotyczące przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej o wolne przepływy pieniężne, wolne przepływy pieniężne z wyłączeniem uznaniowych składek emerytalnych i wolne przepływy pieniężne powiększone o spłaty kwoty głównej zobowiązań z tytułu leasingu kapitałowego, które są wskaźnikami płynności obliczanymi zgodnie ze standardami innymi niż GAAP. Uważamy, że wskaźniki wolnych przepływów pieniężnych, o których mowa powyżej, to istotny wskaźnik wartości środków pieniężnych wypracowywanych w toku normalnej działalności, stanowiący miarę wartości dodatkowych środków pieniężnych dostępnych na inwestycje rozwojowe, spłatę zobowiązań dłużnych oraz wypłaty dla akcjonariuszy. Uważamy również, że korygowanie nakładów inwestycyjnych o spłaty kwoty głównej zobowiązań z tytułu leasingu kapitałowego bardziej rzetelnie odzwierciedla łączną kwotę środków pieniężnych zainwestowanych w środki trwałe. Wolne przepływy pieniężne stanowią równowartość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pomniejszonych o nakłady inwestycyjne i wpływy z tytułu zbycia środków trwałych, pomniejszoną lub powiększoną o zmiany netto stanu należności finansowych oraz wynik na pozostałej działalności inwestycyjnej. Wolne przepływy pieniężne z wyłączeniem uznaniowych składek emerytalnych z powrotem dodają do wyniku wszystkie uznaniowe składki emerytalne wpłacone w danym okresie.
 

tagi: UPS, wyniki finansowe,