Wiadomości

Dino Polska S.A. rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji

Poniedziałek, 20 marca 2017
Dino Polska S.A („Spółka” lub „Dino”), jedna z najszybciej rosnących sieci handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce, opublikowała dziś prospekt emisyjny i rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji („Oferta”).
Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych będzie miał miejsce w dniach 20 marca – 4 kwietnia 2017 roku. Funkcję Globalnych Koordynatorów oraz Współprowadzących Księgę Popytu pełnią: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, UBS Investment Bank i WOOD & Company Financial Services, a.s. Spółka Akcyjna (Oddział w Polsce). Współprowadzącym Księgę Popytu jest także Erste Group Bank AG. Funkcję Oferującego i Menedżera Stabilizującego pełni Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.  

Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy na akcje w dniach 22 marca – 3 kwietnia 2017 roku, w wybranych Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, a także w Punktach Obsługi Klienta firm inwestycyjnych, które przystąpiły do Konsorcjum Detalicznego w Polsce i będą przyjmowały zapisy od Inwestorów Indywidualnych. W skład Konsorcjum Detalicznego wchodzą: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, Biuro Maklerskie Alior Banku, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Centralny Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski BZ WBK oraz Dom Maklerski mBanku.


PRZEWIDYWANY SKRÓCONY HARMONOGRAM OFERTY

1.JPG


SZCZEGÓŁY OFERTY PUBLICZNEJ
 • Oferta obejmuje nie więcej niż 48.040.000 istniejących akcji zwykłych serii A („Akcje Oferowane”), stanowiących 49% kapitału zakładowego Spółki, należących do akcjonariusza sprzedającego - Polish Sigma Group S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (należącego do Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors) („Akcjonariusz Sprzedający”). Oferta nie przewiduje podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania dodatkowych środków pieniężnych przez Dino.
 • Przewiduje się, że po zakończeniu Oferty, Pan Tomasz Biernacki (założyciel Dino), posiadający 50.000.000 akcji zwykłych, stanowiących 51% w kapitale zakładowym Spółki, pozostanie większościowym akcjonariuszem Spółki. 
 • Oferta jest adresowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o Regulację S („Regulacja S”), wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) oraz na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych na zasadach określonych w Przepisie 144A (ang. Rule 144A) wydanym na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
 • Przewiduje się, że inwestorzy indywidualni będą mogli nabyć łącznie ok. 5% łącznej liczby Akcji Oferowanych, które zostaną ostatecznie zaoferowane w Ofercie. 
 • Oferta będzie także adresowana do Inwestorów Transzy Menedżerskiej, czyli przedstawicieli kadry zarządzającej Dino będących uczestnikami Programów Motywacyjnych, którzy będą uprawnieni do składania zapisów na warunkach takich samych jak przewidziane dla inwestorów instytucjonalnych. 
 • Akcje należące do Pana Tomasza Biernackiego są objęte umową zakazu sprzedaży typu „lock-up” na okres 720 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW. Akcje nabyte przez członków Zarządu Spółki oraz pozostałych członków kadry zarządzającej Spółki będących uczestnikami programów motywacyjnych (jako Inwestorów Transzy Menedżerskiej) oraz w ramach pierwszej oferty publicznej, są objęte umową zakazu sprzedaży typu „lock-up” przez okres 2 lat od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW. W przypadku, gdy Akcjonariusz Sprzedający będzie posiadał jakiekolwiek akcje Spółki po zakończeniu Oferty, zobowiąże się on do 180-dniowego okresu „lock-up", od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW. Z kolei Spółka zobowiązuje się do nieprzeprowadzania jakiejkolwiek nowej emisji akcji w okresie 360-dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW.
 • Akcje Spółki będą notowane na rynku regulowanym (podstawowym) GPW.

STRATEGIA DINO

Strategia Dino zakłada dalszy wzrost poprzez skoncentrowanie się na trzech kluczowych obszarach:
 1. Kontynuacja szybkiego organicznego wzrostu liczby sklepów. Spółka ocenia, że potencjał polskiego rynku pozwala na funkcjonowanie co najmniej 2.700 sklepów Dino i planuje przekroczyć liczbę 1.200 sklepów do końca 2020 roku.

  Dino zamierza kontynuować strategię utrzymania własności większości nieruchomości, na których zlokalizowane są sklepy i wykorzystywać możliwości organicznego rozwoju sieci w obecnej formie, poprzez zwiększanie zagęszczenia sklepów na obecnych obszarach działalności oraz stopniową ekspansję w nowych regionach Polski.

  Spółka zakłada dodatkowe inwestycje wspierające otwieranie nowych sklepów, w tym budowę czwartego centrum dystrybucyjnego przed końcem 2018 roku oraz modernizację i rozbudowę istniejącego zakładu mięsnego prowadzonego przez Agro-Rydzynę oraz budowę drugiego zakładu mięsnego w nowej lokalizacji (do końca 2020 roku).

 2. Kontynuacja wzrostu przychodów ze sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LFL). Dino przewiduje, że będzie w stanie w dalszym ciągu zwiększać przychody ze sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LFL). W tym celu Spółka będzie podejmować działania zmierzające do zwiększenia liczby klientów robiących zakupy w sklepach Dino i wartości zakupów pojedynczego klienta.

  Kluczowe tendencje wpływające na zmiany stylu życia konsumentów i zwyczajów dotyczących zakupów produktów spożywczych, wskazywane w raportach branżowych, wspierające ww. plany, to:
  - poszukiwanie sklepów w pobliżu miejsca zamieszkania i dążenie do wygody w zakupach
  - Preferencje dla produktów wyższej jakości i markowych
  - coraz wyższa świadomość zdrowotna i większe zainteresowanie świeżą i zdrową żywnością, w tym lokalnymi produktami polskimi.

  Przyjęty przez Grupę Dino model supermarketów proximity wychodzi naprzeciw opisanym wyżej trendom konsumenckim.

 3. Konsekwentna poprawa rentowności – W latach 2014-2016 firma Dino wypracowała trwały wzrost marży brutto na sprzedaży i marży EBITDA, i oczekuje, że będzie w stanie dalej poprawiać rentowność dzięki zwiększaniu skali działalności, korzystnej charakterystyce modelu biznesowego oraz kilku inicjatywom strategicznym. Obejmują one:
  - korzyści skali prowadzące do dalszego wzrostu marży brutto dzięki szybkiej ekspansji sieci sklepów i wzrostowi sprzedaży z istniejącej sieci sklepów, a co za tym idzie, szybko rosnącemu wolumenowi nabywanych towarów, co pozwala na poprawę warunków handlowych z kontrahentami
  - wzrost efektywności kosztowej na poziomie pojedynczych sklepów dzięki prowadzonym systematycznie działaniom zmierzającym do zmniejszenia kosztów związanych z prowadzeniem sklepu
  - wysoką dźwignię operacyjną prowadzącą do dalszego wzrostu marży EBITDA z uwagi na wolniejszy wzrost pewnych relatywnie stałych pozycji kosztowych w porównaniu ze wzrostem przychodów ze sprzedaży
  - planowane inwestycje dotyczące optymalizacji sieci logistycznej, skracające trasy dostaw i prowadzące do dalszego spadku kosztów transportu w stosunku do przychodów ze sprzedaży.

Spółka przewiduje, że wszystkie te strategiczne inicjatywy i charakterystyczne cechy przyjętego modelu biznesowego Grupy Dino przyczynią się do dalszej poprawy rentowności Grupy Dino w przyszłości.

PRZEWAGI KONKURENCYJNE

Spółka zamierza realizować strategię wzrostu poprzez dalsze wykorzystywanie mocnych stron sieci i jej przewag konkurencyjnych, do których należą:

 • Wiodąca pozycja w dynamicznie rosnącym segmencie supermarketów proximity w Polsce
 • Potwierdzona zdolność szybkiego otwierania nowych sklepów w oparciu o nieruchomości posiadane na własność
 • Wyróżniająca się oferta świeżych i markowych produktów oraz konkurencyjne ceny
 • Efektywny kosztowo i skalowalny model biznesowy 
 • Dobre historyczne wyniki finansowe
 • Doświadczona kadra kierownicza

WZROST LICZBY SKLEPÓW


2.JPG


WYNIKI FINANSOWE

3.JPG
*EBITDA definiowana jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o deprecjację i amortyzację, skorygowany o zdarzenia jednorazowe o łącznej wartości wynoszącej 7,5 mln zł w 2016 r., w tym rezerwy związane z nowym programem motywacyjnym dla kadry zarządzającej oraz koszty o jednorazowym charakterze związane z Ofertą.


4.JPG
** Grupa Dino definiuje i oblicza dług netto jako oprocentowane kredyty i pożyczki oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego + bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Wskaźnik dług netto stanowi miarę zadłużenia Grupy Dino pomniejszonego o środki pieniężne i ich ekwiwalenty.

Rynek handlu detalicznego artykułami spożywczymi


W latach 2010-2015 rynek handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce rósł średniorocznie o 3,4%. Segment handlu tradycyjnego zmniejszał się średnio o 7,7% rocznie, podczas gdy segment handlu nowoczesnego zwiększył swój udział w rynku o 15 pp. Oczekuje się zwiększania całościowej sprzedaży na rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce w tempie 3,7% średniorocznie do roku 2020.

Obserwowany wzrost polskiego rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi to efekt sprzyjającej sytuacji makroekonomicznej, rosnącego dochodu rozporządzalnego i związanego z tym wzrostu wydatków na konsumpcję. Rządowy Program 500+, spadający poziom bezrobocia oraz regularny wzrost płacy minimalnej wspierają konsumpcję indywidualną w Polsce. Jest to w szczególności obserwowane w mniejszych miejscowościach, w których zlokalizowane są sklepy Dino.

Segment proximity

Segment supermarketów proximity, w którym działa Grupa Dino, jest najszybciej rozwijającym się pod względem liczby sklepów segmentem rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce. W latach 2010-2015 segment ten odnotował CAGR (średnioroczny wzrost) w wysokości 13,2%. Oczekuje się, że segment supermarketów proximity będzie najszybciej rozwijającym się segmentem w latach 2015-2020 i osiągnie CAGR pod względem liczby sklepów na poziomie ok. 10,7%.

Supermarkety proximity w Polsce prowadzone są głównie jako sklepy ogólnospożywcze o powierzchni od 200 do 500 m2, w formie twardej franczyzy lub sklepów własnych, oferując 4.000-8.000 pozycji asortymentowych, z których około 90% to produkty spożywcze. Typowo zlokalizowane są blisko obszarów mieszkalnych w dużych, średnich i małych miastach.

Supermarkety proximity rozwijają się w Polsce z sukcesem z następujących powodów:
 • ­mają przewagę nad sklepami o większej powierzchni, w tym w szczególności hipermarketami i dużymi supermarketami wynikającą z dogodniejszej dla klientów lokalizacji i możliwości dokonania zakupów w znacznie krótszym czasie
 • oferują szerszy asortyment w porównaniu z sieciami dyskontowymi lub sklepami convenience
 • mają przewagę nad niezależnymi sklepami spożywczymi wynikającą ze scentralizowanej logistyki i skali zakupów.

Wszystkie te przewagi doprowadziły w latach 2010-2015 do podwojenia udziału supermarketów proximity w polskim rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi wg. liczby sklepów (źródło: Raport Rolanda Bergera).

Jesteśmy jedną z najszybciej rosnących sieci handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce, działającą w bardzo perspektywicznym segmencie proximity. Rozwijamy się dynamicznie i zwiększyliśmy liczbę sklepów ze 111 na koniec 2010 roku do 628 na koniec 2016 roku, jednocześnie utrzymując bardzo dobre wskaźniki sprzedaży LFL. Wierzę, że Dino ma bardzo dobre perspektywy dalszego rozwoju. Oceniamy, że potencjał polskiego rynku pozwala na funkcjonowanie co najmniej 2.700 sklepów Dino i planujemy przekroczyć liczbę 1.200 sklepów do końca 2020 roku. Zakładamy dodatkowe inwestycje wspierające otwieranie nowych sklepów, w tym budowę nowego centrum dystrybucyjnego, modernizację i rozbudowę istniejącego zakładu mięsnego prowadzonego przez Agro-Rydzynę oraz budowę drugiego zakładu mięsnego w nowej lokalizacji. Naszym celem jest także kontynuacja wzrostu przychodów ze sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LFL) oraz konsekwentna poprawa rentowności. Jestem przekonany, że Spółka może być atrakcyjna dla inwestorów. Systematyczne zwiększanie skali działalności od początku istnienia Dino pokazało, że skutecznie realizujemy nasze strategiczne cele – powiedział Szymon Piduch, Prezes Zarządu Dino Polska SA.


tagi: Dino Polska, debiut, oferta publiczna akcji, sieci handlu detalicznego, artykuły spożywcze ,